คุณลักษณะรายวิชา

2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา


1. เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ
2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3. เพื่อให้มีเจคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ
3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น