แบบทดสอบหลังเรียน

*** หลังจากได้เรียนรู้แต่ละบทเรียนแล้ว มาทดสอบความรู้ความสามารถกันหน่อย ***แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 ระบบธุรกิจ


**************************

แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


**************************

แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 คอมพิวเตอร์ในงานด้านเอกสาร


**************************

แบบทดสอบ หน่วยที่ 4  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการบัญชี


**************************

แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการเงิน


**************************

แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการตลาด


**************************
แบบทดสอบหน่วยที่ 7  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานผลิต


**************************

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 คอมพิวเตอร์กับงานด้านทรัพยากรบุคคล


**************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น